Skip to Content

Księgowość wspólnot

 • Obsługa kont księgowych
 • Automatyczne księgowanie z wciągów bankowych
 • Automatyczne generowanie sald mieszkańców
 • Zestawienia roczne i okresowe
 • Pomoc systemu podczas rozliczeń mediów osiedlowych
 • Wygodny i czytelny dostęp do danych mieszkańców osiedla i kontrahentów
 • Automatyczne powiadamianie mieszkańca o zmianie wielkości jego salda
 • Łatwe generowanie zestawień z kont księgowych i sald mieszkańców

Administracja

 • Przejrzysta ewidencja mieszkańców i pomieszczeń osiedla
 • Grupowe powiadamianie za pomocą e-mail i SMS
 • Łatwy dostęp do sald mieszkańców
 • Przeprowadzanie głosowań za pomocą e-mail
 • Ewidencja liczników i ich histori (integracja z MS Excel)
 • Wygodny i czytelny dostęp do danych mieszkańców i kontrahentów
 • Funkcyjny e-mail dzięki,któremu w prost sposób można na przykład wysłać salda do wszystkich mieszkańców wspólnoty
 • Znaczna poprawa komunikacji administracja-mieszkańcy

Mieszkańcy

 • Dostęp mieszkańca do swojego indywidualnego konta
 • Podgląd własnego bilansu
 • Zestawienie miesięczne
 • Podgląd liczników i ich histori
 • Oddawanie głosów i podgląd wyników głosowań
 • Indywidualne zasoby
 • Historia e-maili i SMS'ów


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WL na lata 2007-2013 UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Demo tel 1234567899 email: info@example.com